Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ  ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 


πρώτη μν κα μεγίστη τοῦ βασιλεοπάτορος (σ. προφανώς σε συνήθεις περιπτώσεις δεν υπήρχε αυτός ο θεσμός
- βʹ τοῦ αίκτωρος ξία·
- γʹ τοῦ συγκέλλου·
- δʹ τοῦ στρατηγοῦ τν νατολικν ἀξία·
- εʹ τοῦ δομεστίκου τν σχολν. (σ. γενικός αρχηγός στρατού και στόλου όταν απουσίαζε ο αυτοκράτορας)
- ϛʹ τοῦ στρατηγοῦ τν ρμενιάκων·
- ζʹ τοῦ στρατηγοῦ τν Θρκησίων·
- ηʹ τοῦ κόμητος το ψικίου·
- θʹ τοῦ στρατηγοῦ τν βουκελλαρίων·
- ιʹ τοῦ στρατηγοῦ Καππαδοκίας·
- ιαʹ τοῦ στρατηγοῦ Χαρσιανο·
- ιβʹ τοῦ στρατηγοῦ Κολωνίας·

ΕΔΩ