ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ


ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Πανδιδακτήριον Κωνσταντινουπόλεως

 Εκπαίδευση και Σχολεία στο Βυζάντιο

Σχολές και θετικοί επιστήμονες του Βυζαντίου