Βασιλικοί τάφοι στην Βακτριανή

Μ Αλέξανδρος - θεά Αθηνά 
Οι ανασκαφές του Βίκτωρα Σαριγιαννίδη στο Αφγανιστάν